Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego “Czyste powietrze”


OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
Zmiana Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza,
że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej:
„Program”).
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem
priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem
  wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
  a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na
  częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
  kredytu wraz z instrukcją wypełniania.
  Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz
  budynków nowobudowanych.
  Dla kogo dofinansowanie?
  W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby
  fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
  w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:
   dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,
  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony
  został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
  przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
  2
  w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
  o dofinansowanie,
   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
  specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta,
  przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
  na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
  wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie
  o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej
  przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który
  ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył
  dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
  Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie
  w ramach Części 2 i Części 3 Programu.
  Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom
  wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.
  Gdzie składać wnioski?
 3. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem
  Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać
  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren
  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.
  Uwaga!
  Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.
  Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez:
  serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system
  Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
   wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis
  kwalifikowany lub profil zaufany),
  3
   w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej
  wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
  Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji
  programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję
  operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
  naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego
  „Czyste Powietrze”.
 1. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu
  Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach
  Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków
  udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie
  internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu i będzie
  podlegała bieżącej aktualizacji1
  .
  Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców,
  wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
  Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach,
  przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu
  ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
  Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 2. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż
  kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 3. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank,
  kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez
  Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
  naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  1
  Lista banków zostanie opublikowana w momencie uruchomienia naboru wniosków w minimum jednym banku.
  4
  Dodatkowe informacje
 4. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów
  i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów
  przedsięwzięć.
  W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
   dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1
  Programu);
   dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2
  Programu);
   dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3
  Programu);
  Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz
  wydatków poniesionych przez Beneficjentów.
 5. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się
  na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty
  dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe
  będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz
  z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony
  na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej
  jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji
  przedsięwzięcia.
 6. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie
  wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 7. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie
  udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 8. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie
  Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień
  złożenia wniosku.
 9. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość
  złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową
  termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest
  możliwe.
  5
 10. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków
  o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)
  złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki
  wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed
  dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go
  ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu
  rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 11. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie
  wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy
  o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu
  zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 12. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową
  spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed
  datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 13. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno
  lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3
  (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,
  pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał
  antysmogowych.
 14. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz
  instrukcja jego wypełniania.
 15. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący
  obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach
  przedsięwzięcia.
  Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów
  Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
  Załączniki:
 16. Załącznik nr 1 – Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji
  z prefinansowaniem.
 17. Załącznik nr 2 – Wzór pisma przewodniego do wniosku o aneks do umowy z prefinansowaniem.

Dokumentacja wdrożeniowa dostępna jest na stronie WFOŚiGW w Toruniu pod adresem:

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-od-03012023

Pliki do pobrania