Ogłoszenie o przetargu ofertowym na „ sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego”

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo

 1. Główna 75; 89-510 Bysław

ogłasza  przetarg   nieograniczony ofertowy na:

„ sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego”

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe; Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761)

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki :

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo

89-510 Bysław ul. Główna 75

tel. 52 33497 35; fax. 52 33497 35

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo

w dniu 29 lipca 2016 roku o godz. 10:00

 

 przetarg na niżej wymienione składniki majątku ruchomego:

 

L.p. Rodzaj pojazdu Typ/model rok produkcji Ilość Cena wywoławcza brutto Wysokość wadium
1. Ciągnik rolniczy koparka URSUS rok produkcji 1988 1 12 000,00 zł 1 200,00 zł
2. Spychacz DET rok produkcji

 

1 10 000,00 zł 1 000,00 zł
3. Autobus AUTOSAN  rok produkcji 2001 1 22 000,00 zł 2200,00 zł
4. Pojemnik na śmieci KP-7   3 1 500,00 zł 150,00 zł
5. Pojemnik na śmieci KP-8   10 5 000,00 zł 500,00 zł

Poz. 4 i 5 z możliwością nabycia pojedynczych sztuk.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku

    ruchomego:

Przedmioty przetargu można oglądać w Oczyszczalni ścieków w Bysławiu przy ul. Słonecznej 6 w dni powszednie (pn.-pt.) w godzinach 8:00 – 15:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pan Jerzy Bogusławski pod nr tel. 502-761-746.

Informacja o przetargu będzie zamieszczona w prasie o zasięgu regionalnym ( Tygodnik Tucholski), wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubiewie.

 

 

 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. Wadium należy wnieść do dnia 28 lipca 2016r. przelewem na rachunek bankowy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo nr 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Koronowie , Oddział w Lubiewie z adnotacją: „Wadium na……… ” lub w kasie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w Bysławiu przy ul. Głównej 75.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zakończaniu przetargu z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać ( załącznik nr 1):

 • imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy lub siedzibę oferenta,
 • nazwa rzeczy,
 • oferowana cena,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń ( załącznik nr 2),
 • dowód wpłacenia wadium,
 • podpisany wzór umowy ( załącznik nr 3),
 • oświadczenie ( załącznik nr 4), że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży na
  nr konta 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001.

Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika przetargu w postępowaniu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganym dokumentami  w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia

28 lipca 2016r. do godz. 14,00  w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo

Okres, w którym oferta jest wiążąca – 30 dni.

 

 1. Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby ( podmioty), które:

– wpłacą wadium i okażą oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty,

– złożą ofertę w ustalonym terminie.

 

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 1. Oferent na własny koszt dokonuje odbioru, załadunku i transportu zakupionej rzeczy.

 

 1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez

oferenta, który nie wniósł wadium;

– nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5, lub są one

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby

doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie wysłana w terminie 3 –ech dni od daty  zatwierdzenia przetargu w celu podpisania przez nabywcę i  powinna zostać zwrócona w terminie 7 dni  od daty otrzymania na adres Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym na fakturze lub umowie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości Nabywcę.

 

 

Bysław, dnia 07-07-2016r.

 

Poniżej ogłoszenie w formacie PDF

Ogłoszenie o przetargu 2016.pdf