Ogłoszenie o naborze wstępnym wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Odsłony: 0

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Lubiewo ogłasza nabór wstępny wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


W ramach powyższego programu Gmina Lubiewo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.


Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do 17 marca 2023 r., godz.: 17:00 (termin graniczny, w którym gmina musi złożyć wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego).


W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia o udzielenie dotacji.


WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Zgłoszenie o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wzór poniżej) należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 15 marca 2023 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.


UWAGA – złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Lubiewo wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównym kryterium wyboru jest kolejność zgłoszeń, jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.


Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi lub obiekty pełniące funkcje społeczno-użyteczne.


UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Dotacją mogą być objęte tylko i wyłącznie obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie Gminy Lubiewo. Prace objęte wnioskiem powinny być zatwierdzone decyzją lub opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W powyższym konkursie nie ma zastosowania tryb przyznawania dotacji gminnej określony w Uchwale Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lubiewo.

Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubiewo. 

W związku z ogłoszeniem NR 2/2023 o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedłużamy termin zgłoszeń do 24 marca 2023 roku do godziny 15:00.

Pliki do pobrania