Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 13 września 2017 roku

Odsłony: 0

Partnerstwo “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 2/2017.

Termin składania wniosków: 2 października 2017 – 27 października 2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8,89-500 Tuchola.

   Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Forma wsparcia: refundacja.

   Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Inne informacje:
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. – (spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD).

Limit środków w ramach naboru:  1 020 000,00 zł.

Kwota wsparcia: do 300 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania – nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność “Dekel do borowiackiej grapy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  1. wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 2z – otwórz
 3. Biznesplan
  1. biznesplan (.pdf) – otwórz
  2. biznesplan (.docx) – otwórz
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  1. Oświadczenie (.excel) – otwórz
  2. Oświadczenie (.pdf) – otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
 7. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
  1. umowa (.pdf) – wersja 5z – otwórz
  2. załączniki do umowy (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 8. Wzór formularza wniosku o płatność;
  1. wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 10. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” – (.doc) – otwórz
 11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – (.doc) – otwórz
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) – otwórz
 13. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” – (.doc) – otwórz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”