Ogłoszenie o naborze na opiekunów świetlic wiejskich

Odsłony: 0

OGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH z dnia 05.07.2016 r.

 

Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Gminy Lubiewo ogłasza nabór kandydatów na opiekunów świetlic wiejskich
w miejscowościach: Cierplewo, Klonowo, Sucha.

 

 

 1. Określenie stanowiska:

Opiekun świetlicy wiejskiej

 1. Rodzaj zatrudnienia

Umowa zlecenie w okresie 01.08.2016 do 31.12.2016 w wymiarze czasu pracy 42 godz. miesięcznie z możliwością przedłużenia po okresie próbnym.

 1. Miejsce zatrudnienia

Świetlice wiejskie w miejscowościach: Cierplewo, Klonowo, Sucha.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie wyższe
  z przygotowaniem pedagogicznym),
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • umiejętności plastyczne, muzyczne, itp.,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, pomysłowość, samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych
  z dziećmi i młodzieżą,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie zajęć dla dorosłych mieszkańców wsi,
 • współorganizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa,
 • współdziałanie z Dyrektorem Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • współdziałanie z Sołtysem, Radą Sołecką i organizacjami działającymi na terenie danego sołectwa,
 • dbałość o czystość i ład zajmowanych pomieszczeń oraz toalet i ciągów komunikacyjnych,
  • nadzór nad pomieszczeniami świetlicy i dbałość o powierzone mienie.
 1. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny ze wskazaniem miejsca zatrudnienia oraz koncepcją działania świetlicy,

2) CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres Domu Kultury w Lubiewie: 89-526 Lubiewo, ul. Wincentego Witosa 1 lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2016 r. do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko – opiekun świetlicy wiejskiej”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać u Dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Pani Sandry Waleckiej.