Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020

Wójt Gminy Lubiewo- Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lubiewo. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Lubiewo ustalona została w ilości 2 osób.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:  
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Lubiewo,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).
 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 15) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Lubiewie, 89-526 Lubiewo,   ul. Hallera 9, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać u Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego p. Beaty Napiątek, pod numerem telefonu: 52- 33-49-310 wew. 12

Dodatkowe informacje:

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
  1. a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
  2. b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
  3. c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
    Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
  1. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
  3. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
  4. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.