Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  właściciel posesji w obrębie swojej działki ma obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. To obowiązek o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają.  W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, w tym również na drogi publiczne. Niedozwolone jest również nielegalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.