Odnawialne źródła energii w gminie Lubiewo

Gmina Lubiewo informuje, że pod koniec lipca br. zakończono prace związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”. Przedmiot umowy obejmował dostawę i montaż 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 323,615 kW.

Wykonawcą zadania zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Kudrowic.

Przedsięwzięcie zostało wykonane w dwóch etapach. W dniu 26 czerwca br. odbył się odbiór częściowy 17 instalacji fotowoltaicznych. II etap zadania obejmujący dostawę i montaż 37 instalacji fotowoltaicznych został zrealizowany w lipcu br.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 248 661,65 zł.

Na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo” nr RPKP.03.01.00-04-0033/18 Gmina Lubiewo pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało sfinansowane również ze środków własnych mieszkańców
i budżetu gminy.