Odbiory dróg w ostatnim kwartale 2018 r.

W ostatnim kwartale br. w naszej gminie miały miejsce odbiory sześciu inwestycji drogowych. Dotyczyły one projektów pn.:

– „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu” – wartość 1 295 597,42 zł

dav

– „Przebudowa drogi gminnej nr 010614 C Klonowo – Sucha od km 0+000 do km 3+904” – wartość 2 319 288,00 zł

dav

– „Przebudowa drogi gminnej nr 010604 C Iwiec – Bysław od km 0+000 do km 2+700” – wartość 1 602 075,00 zł

dav

– „Przebudowa drogi gminnej nr 010610 C Zamrzenica  – Klonowo od km 0+000 do km 5+700” – wartość 4 074 778,29 zł

dav

– „Modernizacja drogi 010605C Bysław – Trutnowo od km 2+800 do km 3+650” – wartość 158 982,11 zł

dav

– „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Bysławiu”.

dav

Realizacja takiej ilości inwestycji drogowych w naszej gminie możliwa była tylko dzięki uzyskaniu dofinansowania tych zadań ze środków zewnętrznych.

Ulica Ogrodowa została dofinansowana kwotą 598 872,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Inwestycje na drogach Klonowo – Sucha, Iwiec-Bysław oraz Zamrzenica -Klonowo otrzymały dofinansowanie w formie promesy z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznanej w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej, za którą została uznana nawałnica z 11-12 sierpnia 2017 r.

Dofinansowanie do drogi Klonowo – Sucha wyniosło 1 200 000,00 zł, Iwiec – Bysław 1 000 000,00 zł, a do drogi Zamrzenica – Klonowo 3 257 578,00 zł.

Droga Zamrzenica – Klonowo została dodatkowo dofinansowana przez Nadleśnictwo Zamrzenica kwotą  w wysokości 300 000,00 zł.

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy.

Modernizacja odcinka drogi z Bysławia do Trutnowa została w całości pokryta ze środków budżetu gminy. Natomiast Przebudowa drogi wewnętrznej w Bysławiu ze środków sołectwa Bysław.

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych na  pierwsze cztery inwestycje zostały ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcami wybranymi w ramach postępowania przetargowego zostali:

– dla ul. Ogrodowej – Przedsiębiorstwo Komunalne  w Tucholi Sp. z o.o.;

– dla drogi Iwiec – Bysław oraz Klonowo – Sucha – Konsorcjum Firm: 1/ Stabilizacja Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Rospondek, 2/ Stabilizacja – Roboty Budowlane Kowalska Renata;

– dla drogi Zamrzenica – Klonowo – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. było również wykonawcą modernizacji odcinka drogi Bysław – Trutnowo.

Firma Usługi Krzysztof Ragus wykonała przebudowę drogi wewnętrznej w Bysławiu.

                                                                                                                                              Paweł Chmara