Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiewo w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na obszarze sołectw Gminy Lubiewo

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz Rozdziału VIII uchwały nr XX/137/2016  z dnia 30 czerwca 2016 roku Rady Gminy Lubiewo w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo informuję, co następuje:

 1. W dniach od 15 marca do 31 marca 2017 r. zostanie przeprowadzona na obszarze sołectw Gminy Lubiewo obowiązkowa deratyzacja.
 1. Deratyzacji podlegają:

1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielolokalowe;

2) domy mieszkalne i obiekty gospodarcze nieprzyłączone do sieci kanalizacyjnej;

3) zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych;

4) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich.

 1. Właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu lub inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w pkt 2, a w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, także osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wspólnymi lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, zobowiązani są do przeprowadzenia w terminie określonym w pkt 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej uprawnionemu podmiotowi, który dokona wyłożenia i zebrania trutek w obiektach i urządzeniach wymienionych w pkt 2.
 2. Osoby i jednostki wymienione w pkt 3 obowiązane są do usunięcia z obiektów i urządzeń objętych deratyzacją przed rozpoczęciem deratyzacji, odpadów powstałych
  w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także innych zanieczyszczeń, w szczególności tych mogących stanowić pożywienie
  dla gryzoni.
 3. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi, zwierząt domowych
  i gospodarskich w czasie deratyzacji należy:

1) wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu trutki;

2) w miejscu wyłożenia trutki umieścić informacje ostrzegawcze o treści:

„Uwaga! Wyłożona trutka przeciw gryzoniom.
Niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt”

3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie pozostawiać bez opieki;

4) zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji zwierzęta domowe trzymane były pod zamknięciem;

5) w przypadku zatrucia niezwłocznie skierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy medycznej.

 1. Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób:

1) w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem należytej ostrożności, należy wyłożyć trutkę na wodoodpornych podstawkach, zapobiegających rozsypywaniu się trutki.

2) miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją o truciźnie i dacie jej wyłożenia;

3) miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane;

4) po zakończeniu deratyzacji trutkę należy zebrać.

 1. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni, należy przeprowadzić zabieg deratyzacyjny polegający na:

1) dalszym systematycznym wykładaniu trutki, aż do momentu kiedy przestanie być zjadana;

2) zebraniu padłych gryzoni i resztek nieskonsumowanej trutki.

 1. Gryzonie padłe podczas deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację w ciągu 12 godzin.
 2. Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Lubiewo.