Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Lubiewo

Odsłony: 1

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Lubiewo.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców uwag do wyżej wymienionych projektów uchwał.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 8 sierpnia 2022 roku do 26 sierpnia 2022 roku w szczególności na zgłaszaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag w formie papierowej lub elektronicznej.

Projekty uchwał Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Lubiewo udostępnione będą w okresie od 8 sierpnia 2022 roku do 26 sierpnia 2022 roku:

  1. do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9, biuro Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu;
  2. u Sołtysów Gminy Lubiewo (Sołectwo Bysławek, Sołectwo Minikowo, Sołectwo Trutnowo, Sołectwo Płazowo, Sołectwo Sucha, Sołectwo Lubiewo, Sołectwo Lubiewice, Sołectwo Klonowo, Sołectwo Cierplewo, Sołectwo). Sołectwo Bysław w  świetlicy wiejskiej. W godzinach od 16:00 do 17:00 we wtorki i w środy. Sołectwo Wełpin – u Sołtysa w godzinach od 18:00 do 19:00 we wtorki i w środy;
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubiewie;
  4. w powyższym okresie Rady Sołeckie zobowiązane są do przekazania opinii dotyczącej projektu uchwały. Nie przedłożenie opinii w wyznaczonym terminie oznaczać będzie akceptację projektu uchwały.

Uwagi można składać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego:

  1. w biurze Rady w Urzędzie Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9;
  2. u Sołtysa danego sołectwa;
  3. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://lubiewo.bip.net.pl/ w zakładce Władze Gminy/Sołectwa oraz na https://lubiewo.pl/.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Lubiewo.

Podsumowanie konsultacji odbędzie się podczas zebrania Sołtysów. Na tym zebraniu będą przedstawione opinie poszczególnych Sołtysów i Rad Sołeckich.

Złożone propozycje zmian do projektów statutów wraz z opinią Wójta i organów sołectwa zostaną przedłożone Radzie Gminy Lubiewo.

Informacja o podjęciu uchwał w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Lubiewo przez Radę Gminy Lubiewo zostanie opublikowana na stronie https://lubiewo.bip.net.pl/ oraz na stronie https://lubiewo.pl/

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak

Projekty uchwał do pobrania poniżej formularza konsultacji

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCY PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY GMINY LUBIEWO W SPRAWIE NADANIA STATUTU SOŁECTWOM GMINY LUBIEWO

Rozdział, paragraf, ustęp, punkt, nr strony

Pliki do pobrania