Obowiązek podatkowy – działalność gospodarcza

Informuję, iż obowiązkiem każdego właściciela, bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest zgłoszenie tego faktu poprzez złożenie deklaracji ( druk dostępny na stronie www.lubiewo.bip.net.pl w zakładce „podatki – druki do pobrania”) . Grunty oraz budynki, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej objęte są wyższą stawką podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubiewie nr XL/288/2021. Wójt, jako organ podatkowy, ma prawo do kontroli realizacji tego obowiązku przez podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.