Nowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Bysławiu i inne pozyskane dotacje dla szkół

Po kilku latach starań, pod koniec ubiegłego roku udało się sfinalizować zakup i montaż nowoczesnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Bysławiu. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie Gminy Lubiewo  (15 000,00zł) oraz pozyskanych w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Szkoła zyskała 24 stanowiskową pracownię, wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny ze stanowiskiem dla nauczyciela wyposażonym w multimedialny panel sterowania. Łączny koszt wyniósł 26 250,060zł.

W ubiegłym roku dla placówek z Gminy Lubiewo pozyskano jeszcze dodatkowe środki, m.in.:

 • 135 000,00zł z programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz programu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za te środki zostało zakupionych 50 szt. laptopów dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych i wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz dla uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do zdalnego nauczania.
 • 70 000,00zł z programu „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2023. Do programu Gmina była zobowiązana wnieść 20% wkładu własnego tj. 17 500,00zł. Za te środki zakupiono łącznie 28 laptopów (po 14 dla każdej ze szkół).
 • 79 420,00zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
  i w domu”, na modernizację kuchni w SP Lubiewo. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 99 273,00zł. Pozostałe środki przeznaczono z budżetu Gminy Lubiewo. Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostało na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z kuchnią. W ramach dofinansowania wykonano prace adaptacyjne, remontowe oraz zakupiono nowe urządzenia i sprzęty do kuchni, m.in.: dwa piece konwekcyjno-parowe, szafę chłodniczą, szafy przesuwne, stoły ze stali nierdzewnej, termosy na żywność, regały do magazynu żywności. Roboty budowlane podniosły standard kuchni i przystosowały ją do wymagań inspekcji sanitarnej, a wymiana zepsutego i zakup nowego sprzętu pozwoli zwiększyć możliwość wydawania większej ilości posiłków w krótszym czasie, w sposób bardziej bezpieczny i higieniczny, a przede wszystkim zdrowszy dla uczniów.
 • 15 000,00zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
  z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla SP Bysław. Kwota ta została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych,
  a pozostałą część dołożono do opisanej wyżej pracowni językowej,
 • 35 500,00zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
  z tytułu dofinansowania w zakresie zwiększenia zadań oświatowych w ciągu roku szkolnego.

Łącznie, w 2020r. pozyskano 334 920,00zł dotacji dla placówek oświatowych, dla których Gmina Lubiewo jest organem prowadzącym.

 

Placówki oświatowe na terenie Gminy Lubiewo są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, jednakże każde nowe urządzenie z pewnością  podniesie jakość nauczania i uatrakcyjni prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Wioletta Szymczak

 

 

 

 

.