Najważniejsze zmiany dotyczące Usuwania Drzew i Krzewów

Odsłony: 0

Dnia 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074).

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ww. ustawa:

  1. 83 ust. 1 pkt 3

Zezwolenia na usunięcie nie trzeba uzyskać drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”.

 

  1. 83 ust. 1 pkt 3a

Zezwolenia na usunięcie nie trzeba uzyskać w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  1. 83 ust. 1 pkt 4

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonania zgłoszenia do organu (Wójta Gminy Lubiewo), zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

  1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
  2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin.
  3. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin wójt może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Więcej informacji na temat kwestii usuwania drzew i krzewów uzyskać można pod numerem tel. 52 3349310 wew. 42 lub w biurze nr 7 Urzędu Gminy w Lubiewie.