Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 roku przedłużony do 10 marca 2023r. !

Odsłony: 0

Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku.

Wniosek o zakup preferencyjny może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednocześnie informuję, że wnioskodawcy którzy zakupili węgiel wcześniej (przed złożeniem wniosku), po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe nie są uprawnieni do zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023.

Stosowny wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewo, w biurze nr 5 lub 7, w dniach i godzinach pracy Urzędu – podpisując wniosek podpisem osobistym,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Złożenie wniosku stanowi zobowiązanie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236).

Termin składania wniosków:  do 10.03.2023 r. (piątek)

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel od dnia 1 stycznia 2023 r. w ilości nie więcej niż 1500 kg (1,5 tony), jednakże w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg (1,5 tony) to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit w 2023 roku.

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 zł brutto za 1 tonę (3000 zł brutto za 1,5 t) .

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla!!!