Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubiewo rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż trwa realizacja projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”.

Wykonawcą zadania jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K. z Kudrowic. Umowa obejmuje dostawę i  montaż 54 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Wnioskodawcą projektu jest  Gmina Lubiewo, a Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy gminy, właściciele gospodarstw domowych na terenie, których powstaną planowane instalacje.

Termin realizacji dostawy wraz z montażem instalacji OZE zaplanowano do końca czerwca 2020 r.

Poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą część zadania pokrywa Beneficjent końcowy ze środków własnych i Gmina Lubiewo.