,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo”

Informuję, że zakończono prace związane z realizacją zadania w ramach projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo”.
Przedsięwzięcie zostało wykonane w dwóch etapach, tj. dostawy opraw i ich montażu.
W dniu 12 lutego br. odbył się odbiór dostawy 246 szt. opraw oświetleniowych, które dostarczyła firma LEMAR Electric Sp. z o.o. z Mysłowic. Dnia 04 marca 2021 r. została podpisana umowa z firmą ENEA na montaż opraw na istniejących słupach oświetleniowych na terenie Gminy Lubiewo w miejscowościach Bysław, Bysławek
i Klonowo .

Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED przyczyni się do znacznych oszczędności za energię elektryczną i konserwację.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 334.822,20 zł.

Na realizację projektu pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo” nr RPKP.03.04.00-04-0024/19 Gmina Lubiewo pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało sfinansowane również ze środków budżetu gminy.

Natalia Selke-Klamczyńska