Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Grzegorz Puda
30 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo!
Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Z ogromnym uznaniem dla Państwa zaangażowania, chciałbym poinformować,
że w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej
Polityki Rolnej, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpłynęło blisko 3 500
stanowisk.
Przez wiele tygodni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały intensywne prace
skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii. Podjęliśmy
starania polegające na wypracowaniu najbardziej wyważonych rozwiązań, które
umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk
i instytucji.
Analizę przeprowadziły zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W efekcie tej
pracy w drugiej wersji projektu Planu uwzględniono lub częściowo uwzględniono
szereg sugestii.
Dążę do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu polskiego rolnictwa, jako
gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność i różnorodność
obszarów wiejskich oraz w gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby biologiczne
dla następnych pokoleń. Między innymi z tego powodu, pomoc w ramach Planu
Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, ukierunkowana jest na zapewnienie
konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, głównie
poprzez zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności – zarówno w krótkiej,
jak i w dłuższej perspektywie. Wsparcie, proponowane w ramach Planu, ma również
na celu zapewnienie odpowiednich dochodów małym gospodarstwom, które realizują
ważne funkcje społeczne. Odgrywają również istotną rolę w zakresie ochrony
środowiska naturalnego. Komplementarnie do systemu płatności bezpośrednich
i obszarowych, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane będzie
wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na ich restrukturyzację i modernizację.
Organizacje rolnicze i jednostki naukowe w ramach konsultacji pierwszej wersji
projektu Planu zgłosiły potrzebę wprowadzenia definicji aktywnego rolnika, która ma
służyć lepszemu ukierunkowaniu wsparcia i ograniczeniu zjawiska „fikcyjnych
rolników”. Informuję, że definicja rolnika aktywnego zawodowo, została wypracowana
i dodana do drugiej wersji projektu Planu.
Opracowany projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
to także odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Z tego powodu istotny element Planu stanowią interwencje, których celem będzie
realizacja kluczowych założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz
bioróżnorodności. Pozwoli to odegrać Wspólnej Polityce Rolnej, nie tylko istotną rolę
w kształtowaniu dochodów rolniczych i konkurencyjności rolnictwa, ale także usprawni
proces przechodzenia lub wzmacniania zrównoważonych systemów produkcji
żywności, ważnych dla ochrony i środowiska. Dlatego też, chciałbym wyrazić
wdzięczność za wszystkie zgłoszone przez Państwa sugestie dotyczące,
m.in. ekoschematów, których część także ujęta jest w drugiej wersji projektu Planu.
Po przeanalizowaniu nadesłanych uwag dotyczących roli samorządów województw
w krajowej sieci WPR, zaproponowaliśmy zwiększenie zakresu zadań samorządów
województw w ramach sieci o zadania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.
Zdecydowaliśmy także o utrzymaniu rozpoznawalnej nazwy KSOW. Z tego samego
powodu, w kolejnej wersji projektu Planu, proponujemy rozszerzenie katalogu
interwencji o wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich.
Zakładamy także, że budżet na wsparcie w zakresie podejścia LEADER będzie
znacząco wyższy od minimalnego budżetu wymaganego przepisami UE.
Wymieniłem tylko kilka przykładów uwzględnionych uwag, które zgłosili Państwo
w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu. Zbiorcze zestawienie wszystkich
uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza, opublikowane jest wraz z drugą
wersją projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok dotyczący przygotowania ostatecznej wersji
Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rozpoczynamy
konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu. Został on uzupełniony o elementy,
które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz
plan wskaźników monitorowania.
Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez
formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl:
https://gov.pl/web/wprpo2020.
Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas
niezwykle ważna i posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji
Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie
prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczę na Państwa
zaangażowanie i zgłaszanie wszelkich uwag, propozycji zmian, czy opinii dotyczących
drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-
2027.
Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Puda

https://gov.pl/web/wprpo2020