Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Lubiewo

Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Lubiewo odbywa się w dniach 28-29 października oraz 02.11.201 r. – mężczyźni rocznik 2001 i 2002 oraz osoby z roczników 1997-2000, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Dla kobiet urodzonych w latach 1997-2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze  określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej kwalifikacja odbywa się w dniu 12.11.2021 r.

W/w osoby powinny stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Tucholi, ul. Pocztowa 7b (Książnica Tucholska), zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

 

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport),
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

 

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej),
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 

 

Ponadto osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej:

 • wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności ,,B” nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej,
 • które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

 

Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy lub nie podlegania obowiązkowi służby wojskowej w wojskowym dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej stają się ostateczne, a dokonanie tej czynności może nastąpić w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub we właściwej wojskowej komendzie uzupełnień.

Zdolność do czynnej służby wojskowej

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

Kategoria “A”– zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

Kategoria “B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

Kategoria “D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Kategoria “E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy z urzędu lub na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

 

W sprawie kwalifikacji wojskowej wyjaśnień udziela p. Magdalena Hoppe, tel. 52 33 49 310 wew. 41