Kurenda – wywóz nieczystości

Odsłony: 0

K U R E N D A

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubiewo będzie przeprowadzał kontrole nieruchomości i sprawdzał czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami trudniącymi się wywozem nieczystości oraz czy posiadają dowody uiszczania opłat za powyższe usługi.

Plan kontroli znajduje się na stronie internetowej: https://lubiewo.bip.net.pl/ w zakładce Ochrona środowiska – nieczystości ciekłe.

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Joanna Jastak

BIP: https://lubiewo.bip.net.pl/?a=40656

Pliki do pobrania