Kurenda- odśnieżanie chodników przy drogach gminnych i powiatowych

Odśnieżanie chodników przy drogach gminnych i powiatowych!!!
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)
obowiązkiem właściciela posesji jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości.
Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciele nieruchomości powinni także pamiętać o odśnieżaniu dachu oraz elewacji, ponieważ spadające sople lub śnieg mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu przechodniów.
Za nieodśnieżanie chodnika grożą konsekwencje wynikające z kodeksu wykroczeń, takie jak nagana lub kara pieniężna.