Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

MATURZYSTO JEŻELI POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ogłosiła XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
Program w segmencie IA skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok
stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach
akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni
w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone
zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy
niż 1960 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2021 roku). Jeśli członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie
wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem
załączonym do Regulaminu.
Kandydat do stypendium, spełniający opisanej wyżej warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić
wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie od 1 lipca 2021 do 16 sierpnia 2021
(do godziny 16 – tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien
przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 roku.
Osoby, które zakwalifikują się do Programu otrzymają, w roku akademickim 2021/2022, stypendia w wysokości
700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-525-08-34)

ulotka informacyjna – stypendia 2021-2022

Regulamin stypendiow pomostowych