Konsultacje społeczne

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

1.        Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania
mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą

2.        Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020, poz. 1057)

3.        Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021
r.

4.        Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane
wyłącznie na Formularzu [1]uwag [1] do projektu:

–     w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl.
Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie
Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

–     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

5.    Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt
konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz
portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

6.        Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament
Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

7.       Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których
mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną
opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy
kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

8.        Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub
niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w
pkt 2.

9.       Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji
pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Załącznik:

Fwd_ Informator_ Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

 

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.