Konsultacje programu współpracy na 2022 rok

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Lubiewo  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Projekt programu na 2022 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 29 września 2021r. do 14 października 2021 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: ug.szymczak@lubiewo.pl
  • faksu: 52 519 02 14
  • do siedziby Urzędu Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo,
  • na spotkaniu konsultacyjnym w dniu  11 października 2021r.  o godz. 15:00
    w Bibliotece Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie.

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiewo.

Program współpracy na 2022 – formularz konsultacji

Program współpracy na 2022 – projekt