Konkurs na projekt logotypu Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU  BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

1.2. Konkurs ma charakter otwarty.

1.3. Konkurs jest jednoetapowy.

1.4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. CEL KONKURSU

2.1. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego LOGOTYPU Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną placówki i będzie przeznaczony do celów informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

a) papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych,
b) plakatach, ulotkach,
c) ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych,
d) gadżetach okolicznościowych,
e) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,
f) nośnikach reklamy zewnętrznej.

2.2. LOGOTYP powinien jednoznacznie kojarzyć się z Biblioteką – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

2.3. LOGOTYP musi zapewniać łatwość odwzorowania, skalowalność, czytelność na wydrukach biurowych.

 1. UCZESTNICY

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby nieletnie).

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

3.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu,
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich również pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna poświadczające zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konkursie oraz wyrażające zgodę na udział dziecka w Konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu).

3.4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 10 prac.

 1. FORMA PRZYGOTOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

4.1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej.

4.2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace przestrzenne.

4.3. Projekt wykonany w wersji kolorowej powinien być naklejony na sztywnym podkładzie formatu A4 (210 x 297 mm).

4.4. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika (w przypadku uczestników niepełnoletnich również: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy).

4.5. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

4.6. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

5.1. Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „LOGOTYP – KONKURS”, należy przesłać lub złożyć do dnia 16 sierpnia 2016 r. pod adresem: Dom Kultury w Lubiewie, ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo.

5.2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki.

 1. OCENA PRAC

6.1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:
a) Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
b) Kierownik Biblioteki,
c) przedstawiciel Urzędu Gminy,
d) przedstawiciel Rady Gminy.

6.2. Zadania Komisji Konkursowej to:
a) kwalifikacja zgłoszonych prac do oceny,
b) ocena zgłoszonych prac,
c) przyznanie nagrody.

6.3. Kryteriami oceny będą:
a) trafność ujęcia tematu pracy,
b) walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,
c) łatwość odwzorowania, skalowalność, czytelność,
d) oryginalność.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6.5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do braku rozstrzygnięcia konkursu.

6.6. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

7.1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 sierpnia 2016 r.

7.2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie Organizatora.

7.3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie.

7.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 1. NAGRODA
  8.1. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrody rzeczowe.
 2. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

9.2. W celu promocji projektu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

9.3. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp czasie i miejscu przez siebie wybranym,
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Pani Sandra Walecka – tel. 512 864 195.

10.2. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych z wykorzystaniem prac.

10.3. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.


PLIKI DO POBRANIA:

Logotyp Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, konkurs (regulamin)

oświadczenie uczestnika