Konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

Konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

 

 1. Nazwa i adres jednostki oraz określenie stanowiska pracy:
 • adres jednostki: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
  Witosa 1, 89-526 Lubiewo,
 • nazwa stanowiska: Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • wymiar czasu pracy: cały etat,
 • rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:

NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 

DODATKOWE:

 1. wykształcenie kierunkowe (na przykład: dziennikarstwo, kulturoznawstwo),
 2. kreatywność i inwencja twórcza,
 3. znajomość zasad związanych z działalnością instytucji kultury,
 4. znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i promocyjnej,
 5. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
 6. znajomość zagadnień w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 7. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacji projektów z dziedziny kultury,
 8. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie (preferowany j. angielski lub niemiecki),
 9. posiadanie umiejętności organizacyjno-menadżerskich oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 3. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)”,
 4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (m.in.: dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje),
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (m.in.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub praktykach, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 9. informacja o realizacji wybranych projektów (do 4) z udziałem lub pod kierownictwem kandydata (tekst + zdjęcia),
 10. koncepcja działalności kulturowo-promocyjnej w Gminie Lubiewo (do 4 stron).
 11. Z warunkami organizacyjnymi działalności Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo można zapoznać się w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w Lubiewie. Kontakt: Sandra Walecka, tel. 512 864 195.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo”, do dnia 10 sierpnia 2016 roku, do godz. 14:00, osobiście w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w Lubiewie lub przesłać na adres: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. Witosa 1, 89-526 Lubiewo (decyduje data wpływu do instytucji). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddawane procedurze konkursowej. Na kopercie należy umieścić dane składającego ofertę (imię, nazwisko, adres).

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO Z SIEDZIBĄ W LUBIEWIE UL. WITOSA 1, 89-526 LUBIEWO

 

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji z siedzibą w Lubiewie, ul. Witosa 1, 89-526 Lubiewo oraz szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo zostanie umieszczone w BIP Urzędu Gminy w Lubiewie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubiewie (www.lubiewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie.
 3. Konkurs na stanowisko Kierownika Kultury i Promocji Gminy Lubiewo odbywa się dwuetapowo:
  • etap I obejmuje zapoznanie się Komisji Konkursowej i analizę zgłoszeń złożonych przez kandydatów w celu dokonania weryfikacji formalnej i merytorycznej,
  • etap II obejmuje przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
 1. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
 2. Do wyłącznej decyzji Przewodniczącego należy zarządzanie głosowań w toku rozstrzygania istotnych spraw dotyczących postępowania.
 3. Przewodniczący zawiadamia pisemnie lub telefonicznie członków Komisji Konkursowej o terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku jednego zgłoszenia.
 5. Kandydaci na stanowisko dyrektora Kierownika Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

mogą składać wymagane dokumenty we wskazanym w ogłoszeniu terminie i miejscu.

 1. Analiza zgłoszeń polega na zapoznaniu się przez Komisję Konkursową z dokumentami nadesłanymi przez kandydatów i weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 2. Po analizie złożonych zgłoszeń, Komisja Konkursowa decyduje o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu konkursu.
 3. Etap końcowy obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w ofercie.
 4. Każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje oceny kandydata oddzielnie przyznając punkty na osobnej karcie dla każdego kandydata. Kryteria oceny przydatności kandydata i punktacji zostaną ustalone przez Komisję Konkursową.
 5. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Przewodniczący zarządza przystąpienie do obliczania punktacji, dyskusji i głosowania nad uchwałą rekomendującą kandydaturę, która uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku negatywnej decyzji, głosowana jest kolejna kandydatura.
 6. Z każdego posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie powołany na stanowisko Kierownika Działu Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.