Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu rozstrzygnięty.

Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 7 czerwca 2022r. Wójt Gminy Lubiewo ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu. Na konkurs w ustalonym terminie tj. do 22 czerwca br. wpłynęła jedna oferta, którą złożył Pan Roman Chmara.

Komisja konkursowa, w skład której weszło trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, trzech przedstawicieli organu prowadzącego, po dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych, w dniu 7 lipca br. przeprowadziła postepowanie konkursowe.

Komisja po dokonaniu analizy dokumentów złożonych przez kandydata, podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego, który polegał na ocenie merytorycznej kandydata wynikającej z zaprezentowanej koncepcji funkcjonowania szkoły i udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji.

W wyniku głosowania tajnego Pan Roman Chmara uzyskał pozytywną rekomendację.
Zarządzeniem Nr 85/2022 z dnia 7 lipca 2022r. Wójt Gminy Lubiewo zatwierdziła konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu i Zarządzeniem Nr 86/2022 z dnia 7 lipca 2022r. powierzyła Panu Romanowi Chmara pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 2022r. do dnia 31 sierpnia 2027r.

Konkurs zakończył złożeniem gratulacji przez członków komisji i Wójta Gminy Lubiewo Pani Joanny Jastak.