Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

Zarządzenie Nr 29/2016

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 14 czerwca 2016r.

 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 195  i 668) w zw.
z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525) zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9.
 • 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubiewie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie, tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiewo oraz stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 • 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                          /-/ Michał Skałecki

 

 

 

Załącznik nr 1 do  Zarządzenia Wójta   Gminy Lubiewo nr 29/2016 z dnia  14 czerwca 2016r.

 

Wójt Gminy Lubiewo

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora

Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”
w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9
, 89-510 Bysław.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:
 1. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w przedszkolu, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu.
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. uzyskała:

– w okresie pięciu lat pracy bezpośrednio przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisku dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy
w przedszkolu, szkole lub placówce albo:

w okresie ostatniego roku bezpośrednio przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisku dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego  lub:

– pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

 1. e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191
  z późn. Zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572
  z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 3. g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego,
 5. i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 oraz z 2012r. poz. 1529);
 • jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
  i rozwoju publicznego przedszkola,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

–    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U.
z 2013, poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie (sekretariat – biuro nr 16),
  Hallera 9, 89-526 Lubiewo
  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata i odpowiednim dopiskiem:  „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” ul. Kwiatowa 9. 89-510 Bysław, w terminie do dnia 30 czerwca 2016r.
  do godz. 14:00.
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Lubiewo.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                          /-/ Michał Skałecki