Komunikat Wójta Gminy Lubiewo

W związku ze stanem epidemii  występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem całkowitych kontaktów z klientami sprawy w Urzędzie Gminy można załatwiać wyłącznie poprzez platformę ePUAP lub korespondencyjnie.

Składając wnioski bądź inną korespondencję proszę o podanie numeru telefonu do kontaktu co może znacznie przyczynić się do usprawnienia załatwienia sprawy.

Kontakt do Urzędu Gminy : tel. (52) 33 49 310, 509 60 00 23;

adres e-mail: ug@lubiewo.pl

Zapraszam na naszą stronę biuletynu informacji publicznej http://lubiewo.bip.net.pl, gdzie można uzyskać aktualne informacje dot. załatwiania spraw w naszym urzędzie.

            Zgodnie z art. 15 zzs iust.1  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W związku z powyższym znacznemu ograniczeniu ulegnie terminowość
i sposób załatwienia spraw co jest związane z obowiązkiem zachowania gwarancji i uprawnień stron prowadzonych postępowań w szczególności zaś brak możliwości skutecznego doręczenia wydawanych aktów administracyjnych w okresie  wprowadzonego stanu epidemii.