Komunikat – Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/833/19 z dnia 22 maja 2019 r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) co oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu trwać będzie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wydłużenie terminu oceny wniosków dotyczy również naszego projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego dnia 14 grudnia 2018 r.

W ramach ww. projektu planowany jest zakup i montaż 71 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które zostaną umiejscowione na lub w 66 gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubiewo.
W wyniku realizacji powstanie 54 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz dwa rodzaje mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej w tym: 7 instalacji kolektorów słonecznych do celów przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych i 10 instalacji powietrznych pomp ciepła do celów c.w.u. w budynkach mieszkalnych.