Komunikat dotyczący potencjalnej suszy 2019

Szanowni Rolnicy!

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy w Lubiewie wnioskami o oszacowanie strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą informuję, iż Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nie stwierdził na trenie gminy Lubiewo spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonych dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zatem na podstawie danych klimatycznego bilansu  wodnego nie stwierdzono wystąpienia zjawiska suszy. W związku z powyższym nie wystąpiły jak dotąd przesłanki do powołania komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą. Informuję jednocześnie, że kwestie suszy monitorowane są w Urzędzie Gminy w Lubiewie na bieżąco i w przypadku wystąpienia tego zjawiska natychmiast podjęte zostaną kroki zmierzające do powołania komisji ds. szacowania strat.

/-/ Wójt Gminy Lubiewo

/-/Joanna Jastak