Kolejna inwestycja w toku

Trwa rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku. Finał inwestycji wartej prawie 450 tys. zł przewidziano na koniec maja 2023 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1/ przebudowę i rozbudowę budynku o: część kuchenną, kotłownię, magazyn sprzętu, magazynek kuchni,

2/ dobudowę natrysku oraz wykonanie WC dla niepełnosprawnych,

3/ prace instalacyjne uzupełniające,

4/ wyposażenie obiektu.

Realizacja ww. inwestycji jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie: ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Operacja typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wartość dotacji stanowi kwota w wysokości 254 795,00 zł. Pozostała część sfinansowana będzie z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bysławek.