Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

Dnia 13 czerwca br. Wójt Gminy Lubiewo podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” .

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO z Tucholi. Wartość robót wynosi 497 779,61 zł brutto. Termin realizacji inwestycji ustalono do 30 listopada 2016 r.

Planowane jest wykonanie nawierzchni ulicy, zjazdów i chodnika w technologii kostki betonowej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz separatorami koalescencyjnymi. Przebudowane ciągi komunikacyjne będą wyposażone w stosowne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwe oznakowanie pionowe i poziome.  Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 działanie ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Dofinansowanie w ramach ww. programu wynosi 63,63% kosztów realizacji zadania.

Justyna Glazik