Kodeks dobrej praktyki rolniczej stosowany w wywożeniu na pola uprawne obornika/gnojowicy

Wójt Gminy Lubiewo w związku ze stosowanymi przez rolników praktykami wywożenia na pola uprawne obornika/gnojowicy  w dniach letnich upałów, zwraca uwagę na problem ochrony powietrza przed emisją substancji odorowych i ochronę wód przed przesiąkaniem azotanów.

Wg wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska KODEKSU DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ:

  • w programie azotanowym, który obowiązuje obecnie na obszarze całego kraju, wskazano okresy, kiedy wolno stosować nawozy zawierające azot. Stosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej wiosną można rozpocząć 1 marca zarówno na gruntach ornych, jak i na użytkach zielonych. Data zakończenia aplikacji nawozów jesienią jest zróżnicowana. Na trwałych użytkach zielonych stosowanie nawozów płynnych jest dozwolone do 31 października. Na gruntach ornych zaś: do 20 października na obszarach o średniej dla kraju długości okresu wegetacyjnego, do 15 października w rejonach o krótszym okresie wegetacji i do 25 października w tych rejonach, gdzie wegetacja trwa nieco dłużej. Stosowanie nawozów po wskazanych terminach jest możliwe tylko w przypadku, gdy ekstremalne warunki pogodowe (np. susza glebowa lub nadmierne uwilgotnienie gleby) uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegów we właściwym czasie.
  • optymalnym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna; obornik może być wywożony również w okresie późnej jesieni pod warunkiem, że będzie natychmiast przeorany;
  • należy unikać wywożenia obornika w okresie późnego lata lub wczesnej jesieni z uwagi na możliwe straty azotu zarówno w formie gazowej (amoniak) jak i w formie przesiąków do wód gruntowych (azotany);
  • nadmiar związków biogenicznych, w szczególności azotu i fosforu, może przyczyniać się do eutrofizacji wód. Dlatego podczas stosowania nawozów naturalnych na polach zlokalizowanych w pobliżu wód otwartych należy zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zabronione jest stosowanie nawozów płynnych w odległości mniejszej niż 5 m (nawozy z wyłączeniem gnojowicy) i 10 m (gnojowica)-  od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków naturalnych, rowów o szerokości większej niż 5 m oraz kanałów. Większe odległości (20 m) obowiązują w przypadku jezior i zbiorników wodnych o pow. większej niż 50 ha, ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne;
  • największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzania odchodów zwierzęcych (obornika/gnojowicy) na polu i zapach może być wyczuwalny na dużą odległość, w zależności od rodzaju odchodów, warunków pogody i używanego sprzętu;
  • w celu ochrony powietrza gnojowicę i obornik najlepiej wywozić na pole w czasie pochmurnej pogody (dobrze jest zwrócić uwagę na kierunek wiatru w stosunku do sąsiadujących domów), używając rozstrząsaczy i beczkowozów; gnojowicę i gnojówkę powinno się wprowadzać pod powierzchnię nieobsianej gleby lub w międzyrzędzia roślin uprawnych za pomocą węży rozlewowych, wyposażonych w odpowiednie końcówki; nie należy dopuszczać do przeładowania rozstrząsaczy obornika lub przepełnienia beczkowozów, aby nie następowało zanieczyszczenie dróg w czasie transportu na miejsce przeznaczenia;