Inwestycja na finiszu

Prace nad przebudową i rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku dobiegają końca. Dobudowano
i ocieplono nową część budynku oraz wykonano tynki wewnętrzne i instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną
i grzewczą. Obecnie trwają prace glazurnicze oraz wykonywana jest elewacja z wstawkami drewnianymi. Zakres zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu w takie elementy jak stoły, krzesła, szafę, regał, piekarnik
i płytę indukcyjną. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza. Wartość robót budowlanych wynosi 448 950,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie: ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Operacja typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wartość dotacji stanowi kwota w wysokości 254 795,00 zł. Pozostała część sfinansowana będzie z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bysławek.