Informacje o Programie „Czyste Powietrze”

Odsłony: 2

 • Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze:

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

 • Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

właścicielami lub współwłaścicielami (w przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych)  

 • Na co dofinansowanie ?

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 • Formy dofinansowania:
 • Dotacja (wniosek składany do WFOŚIGW w Toruniu, za pośrednictwem gminy Lubiewo lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z PREFINANSOWANIEM / „Czyste powietrze plus” (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do WFOŚIGW w Toruniu lub składany przez gminny punkt konsultacyjno- informacyjny w formie papierowej
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW w Toruniu na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie,
 • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypła­conych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przed­sięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku
 • Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wyko­nawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.
 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na re­alizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinanso­wanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który benefi­cjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

To dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl. Intensywność dofinansowania w tym przypadku ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifiko­wane tego przedsięwzięcia.

Z Kredytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze” (podstawowy i podwyższony poziom dofinanso­wania).

W przypadku Kredytu Czyste Powietrze i wnioskowania o dotację na częściową spła­tę kapitału tego kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony naj­wcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do programu. Nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków w bankach:

 • Obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częścio­wą spłatę kapitału kredytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępny jest w bankach, które przystąpiły do pro­gramu.
 • Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kre­dytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w tym samym banku, w którym wnioskodawca wnioskuje o kredyt w ramach programu (taki kredyt można uzyskać tylko w banku, który przystąpił do programu).
 • Aktualna lista banków, które przystąpiły do programu znajduje się na stronie czy- stepowietrze.gov.pl.
 • Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu są przyjmowane po pozytywnej decyzji lub zawarciu warunkowej umowy kredytu przez banki, które znajdują się na ww. liście i przekazywane do rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie z lokalizacją budynek/lokal mieszkalny.
 • Banki, które przystąpiły do programu udzielają informacji na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu i dotacji oraz zapewniają dostęp do pełnych infor­macji o programie „Czyste Powietrze” na stronach internetowych oraz w placów­kach udzielających kredytu bankowego z dotacją.

Dodatkowe warunki dofinansowania dla wniosków składanych w bankach

 • Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o do­tację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 • Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem,

w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z za­łącznikiem 2 lub 2a do programu, oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczone­go na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

 • Program „Czyste Powietrze” obejmuje 3 grupy beneficjentów:
 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie prze­kracza:1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których prze­ciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
 • Warto wiedzieć:
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficje­nta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowa­dzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który usta­lony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Wójta Gminy Lubiewo zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać za­świadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez Wójta Gminy Lubiewo , potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświad­czenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • Terminy:

REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029

PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 r.

ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez WFOŚIGW w Toruniu.
 •   Wnioski można też składać za pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
 • Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na por­talu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).
 • Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Lubiewie:

1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – niezbędny do założenia konta na Portalu Beneficjenta.

2.       Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL.

3.       Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

4.       Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

5.       Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

6.       Numer Księgi Wieczystej (według obecnie obowiązującej numeracji ksiąg wieczystych np. BY1T/xxxxxxxx/x) i nr działki ewidencyjnej (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)

7.       Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

8.       Powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m2

9. W przypadku ocieplenia przegród budowlanych- powierzchnia przegród budowlanych zewnętrznych (ściany z wyłączeniem wnęk okiennych), powierzchnia przegród budowlanych wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w m2

10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej- powierzchnia okien i drzwi w m2

11.   Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

12.   Dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz z wskazaniem podstawy (deklaracja podatkowa PIT 36, 37, 40A, 16, 28), działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne- ha przeliczeniowe, świadczenia rodzinne itp.) lub zaświadczenie z GOPSU o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku 2021 w przypadku ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.

 • PRZYDATNE LINKI / BAZA WIEDZY

Portal Beneficjenta  https://portal.wfosigw.torun.pl/

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl 

Strona programu: szczegółowe informacje o programie i korzyściach z udziału w nim dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Akademia Czystego Powietrza: https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/

 • WARTO TEŻ ZAJRZEĆ TUTAJ:

Ulga termomodernizacyjna: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej https://peee.gov.pl/

Obowiązujące uchwały antysmogowe: https://polskialarmsmogowy.pl/

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB): https://ceeb.gov.pl/