Informacja Wójta Gminy Lubiewo dot. obowiązku zagospodarowania wód deszczowych

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) właściciel posesji ma obowiązek zagospodarowania wód deszczowych w obrębie swojej działki tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, w tym również na drogi publiczne. Niedozwolone jest również nielegalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Wodę opadową należy zagospodarować na terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Na budowę infrastruktury retencyjnej można otrzymać dofinansowanie w ramach programy „Moja Woda”. Więcej informacji na temat przedmiotowego programu można uzyskać na stronie  WFOŚiGW w Toruniu w dziale „Serwis Beneficjenta” zakładka „Moja Woda”.

Kurenda