Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

                                                                       

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TUCHOLI

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA

MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.371) od dnia 28 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy – określonych branż – mogą ubiegać się    o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

 • skorzystać z niej mogą mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą zamieszczoną poniżej.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

 

PKD (działalność przeważająca) Przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152); Przedsiębiorca nie otrzymał dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152);
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 1 2
49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,       o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.     o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz       o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 2 3

 

 

 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
 • wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł,
 • w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów – ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację,
 • dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych – należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów,
 • wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.
  Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać pod adresem: tuchola.praca.gov.pl oraz pod tel. 52 5590 815.

Udzielamy nadal wsparcia w formie:

 1. dofinansowania mikroprzedsiębiorcom , małym oraz średnim przedsiębiorcom wynagrodzeń pracowników;  dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez okres 3 miesięcy (art. 15zzb),
 2. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zzc),
 3. pożyczek do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd), którzy nie skorzystali z pożyczki,
 4. pożyczek do 5.000 zł dla organizacji pozarządowych a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, parafii na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda), które nie skorzystały z pożyczki,
 5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; dotyczy podmiotów ze spadkiem przychodów z działalności statutowej, które nie wykorzystały dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zze),
 6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawe i ich jednostki organizacyjne, o ile nie skorzystały z dofinansowania (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach instrumentów wymienionych w pkt. 1-6 można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  lub w postaci papierowej do urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

 

ZAPRASZAMY!

 

A
Kontrast