Informacja dotycząca zaopatrzenia w wodę ze stacji uzdatniania wody w Bysławiu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2017 r., w którym została określona górna granica ogólnej liczby mikroorganizmów od sierpnia 2018 r. podczas badań kontrolnych wykazane zostały przekroczenia mikroorganizmów. Nie są to bakterie chorobotwórcze. Przekroczenia te występują głównie w punkcie usytuowanym w Szkole w Bysławiu. W innych miejscowościach i punktach poboru przekroczenia nie zostały stwierdzone. Aby upewnić się, że podawana woda ze stacji w Bysławiu pozbawiona jest wszelkich zanieczyszczeń biologicznych, zainstalowana została lampa UV. Dwukrotne badania potwierdziły skuteczność lampy.

Woda jest pod stałą kontrolą Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tucholi i zgodnie z jego decyzją nadal do spożycia nadaje się tylko
po przegotowaniu.

W celu wyeliminowania przekroczonego wskaźnika Zakład prowadzi działania naprawcze związane z chlorowaniem i płukaniem sieci.

Z poważaniem

Kierownik

Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo

/-/ mgr Jerzy Bogusławski