Informacja dla przesiębiorców

Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Lubiewo.

      Ze względu na wyjątkową sytuację, jaka nastąpiła zarówno w naszej Gminie, ale również na świecie, mam świadomość, że wielu z Państwa z dnia na dzień znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W dobie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, wystąpią wśród Państwa trudności z terminowym lub całkowitym regulowaniem należności z tytułu podatków.

Informacja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zostali najmocniej dotknięci obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem na terenie całej Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.

Niniejsza informacja obejmuje zarówno dotychczasowe możliwości jak i dodatkowe działania sprowadzające się do przeznaczenia kolejnych środków dla przedsiębiorców. Zdaję sobie sprawę, że mogą one nie rozwiązać wszystkich trudnych sytuacji, dołożę jednak wszelkich starań, aby działania, o których piszę poniżej, dały realną szansę dalszego funkcjonowania naszym przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom, dzięki którym jesteśmy w stanie realizować wiele inwestycji i podejmować wiele potrzebnych inicjatyw i bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej Gminy.

        Przypominam o już funkcjonujących możliwościach wynikających z przepisów prawa podatkowego na podstawie którego organ podatkowy Wójt może udzielić pomocy publicznej to art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może:

– na wniosek przedsiębiorcy odroczyć płatności, rozłożyć podatek na raty lub w uzasadnionych przypadkach umorzyć (szczególnie dla branż dotkniętych stanem epidemii).

Będzie to możliwe w oparciu o umotywowany wniosek podatnika z uzasadnieniem, który będzie rozpatrywany indywidualnie. Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej, czyli jest możliwe po upływie terminu płatności podatku.

Jednocześnie sugeruję Państwu powstrzymanie się z występowaniem w obecnym czasie z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych, do czasu zakończenia trudnej sytuacji gospodarczej i jeżeli będzie to konieczne w sytuacji danego podmiotu, wystąpienie jeden raz za cały trudny okres.

Przypominam, że umorzenie może dotyczyć jedynie podatku po terminie płatności, czyli zaległości podatkowej.

Informuję, iż w okresie panowania pandemii COVID-19 nie będą prowadzone postępowania egzekucyjne z tytułu niezapłaconych w terminie rat podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych dla Przedsiębiorców.

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Dodatkowe działania

1. Gmina zakłada odpowiedzialne ograniczenia inwestycji gminnych do tych najważniejszych i niezbędnych. Nie wykluczamy w tym zakresie koniecznych korekt. Będziemy chcieli kontynuować w pierwszej kolejności te zadania, na które podpisane są już umowy lub te, na które Gmina ma gwarancję dofinansowania zewnętrznego.

2. Planowana jest weryfikacja zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego prawdopodobnie odwołane zostaną niektóre z zaplanowanych wcześniej imprez.

3. Zweryfikowane zostaną dofinansowania na zadanie prowadzone w ramach konkursów i grantów organizowanych przez Gminę.

4. Decyzje w sprawie wydatkowania środków z budżetu na kolejne inwestycje będą podejmowane z uwzględnieniem potrzeb na działania wspierające przedsiębiorców.

Przypominam i zachęcam do korzystania z instrumentów wsparcia Rządowej Tarczy Antykryzysowej. Udzielają je Powiatowy Urząd Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak