III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Odsłony: 0

Przypominamy o konieczności dokonania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubiewo opłaty III raty za zezwolenie na rok 2021, o której mowa w art. 111 ust. 2 i  5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Przedsiębiorcy mają na to czas do 30 września 2021 r.

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119).

Niedopełnienie obowiązku niesie ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech ratach, w nieprzekraczalnych terminach:

do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK GMINY LUBIEWO:

80 8144 0005 2008 0080 1270 0002

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.