I Turniej Szachowy Regionalnej Sieci UTW

Odsłony: 1

Regulamin I Turnieju Szachowego Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG
I CEL TURNIEJU
– integracja słuchaczy UTW WSG
– popularyzacja gry w szachy wśród osób starszych 60+
– propagowanie zasady gry fair play
– rywalizacja sportowa
– ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań
II PATRONAT
– Wójt Gminy Cekcyn
– Wyższa Szkoła Gospodarki
III PATRONAT MEDIALNY
– Tygodnik Tucholski i Gazeta Pomorska
IV ORGANIZATOR
– sekcja szachowa działająca przy UTW WSG filia w Cekcynie
V SĘDZIA GŁÓWNY
– Piotr Jarosz – sędzia klasy I
VI TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w sobotę, 24 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4,
89-511 Cekcyn. Otwarcie zawodów o godz. 10:00.
VII UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze UTW WSG
oraz amatorzy królewskiej gry mający minimum 60 lat (rocznik 1957 i starsi),
bez względu na płeć oraz posiadaną kategorię szachową.
VIII SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim w jednej grupie, na dystansie 7 rund. Kojarzenie
komputerowe. Tempo gry wynosi po 20 minut dla każdego zawodnika na partię. W turnieju obowiązują
przepisy Kodeksu Szachowego. Turniej nie zgłoszony do FIDE.
W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej może zostać rozegrany systemem każdy z każdym.
IX OCENA WYNIKÓW
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 pkt za wygraną,
0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną, a w razie równości decyduje kolejno: skrócony system wartościowania
Buchholza, liczba zwycięstw, pełny system wartościowania Buchholza.
X PROGRAM TURNIEJU
Godz.09.30 – 09.50 Potwierdzenie udziału oraz zapisy zawodników, gdy będą wolne miejsca
Godz.09.55 Otwarcie Turnieju, komunikaty i regulamin turnieju
Godz.10.00 – I-IV runda
Godz.13.00 – PRZERWA
godz.13.30 – V-VII runda
godz.16.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie turnieju
XI ZGŁOSZENIA
Do 17.03.2018 r. – na stronie internetowej Chessarbitra,
lub Henryk Gumiński tel. kont. 884-785-792, email kont. rada.gminy@cekcyn.pl
XII FINANSOWANIE I NAGRODY
Zawodnicy startują i ubezpieczają się na koszt własny.
I miejsce – PUCHAR + DYPLOM
II miejsce – PUCHAR + DYPLOM
III miejsce – PUCHAR + DYPLOM
Najlepsza kobieta:
I miejsce – PUCHAR + DYPLOM
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju
oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa
do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi,
audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału
w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą
u organizatorów.
2. Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest sam zawodnik
lub instytucja delegująca zawodnika do udziału w turnieju.
3. Dla zawodników organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz ciastka i kanapki.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian
regulaminu.
5. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
6. Liczba uczestników jest ograniczona do 40 osób.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2018 r.