Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Odsłony: 0

L.p. Lokalizacja Punktu Obsługa Punktu Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Książnica Tucholska,

ul. Pocztowa 7B,

89-500 Tuchola

Radcy Prawni
i Adwokaci
11:00-15:00 11:00-15:00 11:00-15:00 11:00-15:00 11:00-15:00
2. Gminny Ośrodek
Kultury,ul. Szkolna 4,89-511 Cekcyn
Fundacja

HONESTE VIVERE z siedzibą

w Warszawie

—- —- —- 8:00 – 12:00 —-
3. Gminny Ośrodek
Kultury,ul. Główna 35,89-520 Gostycyn
Fundacja

HONESTE VIVERE z siedzibą

w Warszawie

—- —- —- 13:00 – 17:00 —-
4. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,ul. Główna 19,89-506 Kęsowo
Fundacja

HONESTE VIVERE z siedzibą

w Warszawie

—- —- —- —- 8:00 – 12:00
5. Urząd Gminy
w Lubiewie,ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo
Fundacja

HONESTE VIVERE z siedzibą

w Warszawie

—- —- 8:00 – 12:00 —- —-
6. Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Dworcowa 39,

89-530 Śliwice

Fundacja

HONESTE VIVERE z siedzibą

w Warszawie

—- —- 13:00 – 17:00 —- —-

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Art. 4.
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie      z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.           o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,    o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych       w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.