Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (AKTUALIZACJA)

Odsłony: 0

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE TUCHOLSKIM

Nieodpłatna pomoc prawna
oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Tucholskim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE TUCHOLSKIM (AKTUALIZACJA)

Lokalizacja Punktu Obsługa punktu Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.  
Urząd Gminy
w Lubiewie,
ul. Hallera 9 89-526 Lubiewo
Fundacja HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7 04-474 Warszawa Radca Prawny Wtorek 8:00 – 12:00

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz
 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2019 roku następuje rozszerzenie katalogu beneficjentów – uprawniona będzie osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w szczególności w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod
nr tel. (52) 559 07 51

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 559 07 51. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.