GMINNY KONKURS NA WITACZ DOŻYNKOWY

Wójt Gminy Lubiewo serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na Witacz Dożynkowy 2022. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętem Plonów,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo.

Udział w Konkursie należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem sołtysa do dnia                      19 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu

 

 

Regulamin gminnego konkursu
na Witacz Dożynkowy 2022

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Lubiewo oraz Rada Gminy Lubiewo

Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętem Plonów,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Do Konkursu można zgłaszać witacz lub kilka witaczy z sołectwa.
  2. Zgłoszenia witaczy do Konkursu dokonują sołtysi poszczególnych sołectw.

Wymagania dla zgłaszanych wieńców lub ozdób oraz witaczy

Witacz dożynkowy może mieć formę dowolną, powinien być ustawiony przy drodze dojazdowej do wsi sołeckiej w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla ruchu drogowego.

Sposób wykonania witacza

Do wykonania witacza mogą być użyte również inne niż naturalne materiały np. tekstylia.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Udział w Konkursie należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem sołtysa do dnia   19 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.

Kryteria oceny

Ocenie będzie podlegać w szczególności:

  1. a) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – od 0-5 pkt;
  2. b) różnorodność użytych do wykonania witacza dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0-5 pkt;
  3. c) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0-5 pkt

Komisja konkursowa

Oceny witaczy i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 3 osób powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lubiewo.

Przebieg Konkursu

Komisja Konkursowa w dniach 25 – 26 sierpnia 2022 r. dokona oceny zgłoszonych witaczy i przyzna I, II i III miejsce.

Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.

Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.

Nagrody

Organizator przewiduje dla laureatów konkursu nagrody finansowe (talony) o wartości:

 

Witacz dożynkowy

I miejsce – 800 zł brutto

II miejsce – 600 zł brutto

III miejsce – 400 zł brutto.

 

Przyznane zostaną również nagrody za udział w konkursie w wysokości 200 zł.