GMINNY KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY LUBIEWO NA NAJLEPSZE STOISKO PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH

Wójt Gminy Lubiewo serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo do udziału w konkursie na najlepsze stoisko podczas Dożynek Gminnych 2022. Celem konkursu jest propagowanie zdrowej żywności, ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo. Udział w Konkursie należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem przedstawiciela KGW do dnia 19 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu

 

Regulamin gminnego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepsze stanowisko podczas Dożynek Gminnych

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Lubiewo oraz Rada Gminy Lubiewo.

Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie zdrowej żywności,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
  2. Do Konkursu można zgłaszać jedno stoisko z sołectwa.
  3. Wniosek składa Przedstawiciel KGW w imieniu całego KGW.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Udział w Konkursie należy zgłosić pisemnie do dnia 19 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.

Kryteria oceny

Ocenie będzie podlegać w szczególności:

  1. a) organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność
  2. b) różnorodność przedstawionych potraw
  3. c) estetyka wykonanych potraw

Komisja konkursowa

Oceny stanowisk dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 3 osób powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lubiewo.

Przebieg Konkursu

Komisja Konkursowa w dniach 28 sierpnia 2022 r. dokona oceny zgłoszonych stanowisk.

Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.

Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.

Nagrody

Organizator przewiduje nagrody finansowe (talony) za udział w konkursie.


GMINNY KONKURS NA WITACZ DOŻYNKOWY