Europejczyk XXI wieku

W okresie od  01.10.2018 r. do 30.06.2019 r. w Szkołach Podstawowych w Bysławiu i Lubiewie odbywały się zajęcia dodatkowe z języków obcych dla dzieci. W projekcie uczestniczyło 100 uczniów. Zajęcia prowadzone były w formie  stacjonarnej oraz poprzez platformę e-learningową. Zrealizowano 600 godzin zajęć z języka angielskiego i 240 godzin z języka niemieckiego. W ramach projektu każdy uczeń otrzymał materiały do zajęć. Projekt współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu wyniosła 124.567,25 zł., kwota dofinansowania 118.338,88 zł.