Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy!

                                                                       

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do współpracy!

 

Pracodawców, którzy planują zatrudnienie nowych pracowników, zachęcamy do zapoznania się z ofertą  Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi (szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.tuchola.praca.gov.pl, w zakładce Pracodawcy), a przede wszystkim do nawiązania kontaktu z PUP przed zatrudnieniem nowego pracownika. Zgłaszając się do PUP pracodawca może liczyć na pomoc w pozyskaniu pracowników oraz wsparcie finansowe w zamian za zatrudnienie osób bezrobotnych pozostających w rejestrze Urzędu Pracy .

Poniżej przedstawiamy główne formy wsparcia dotyczące tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych oraz pomocy dla pracodawcy.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, otrzyma częściowe dofinansowanie      z PUP. Są to środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia dla zatrudnionych bezrobotnych, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne. Pieniądze te są wypłacane przez pół roku w formie refundacji poniesionych na wynagrodzenia kosztów. Wysokość refundacji wynosi do 1.403,16 zł miesięcznie.  Oznacza to zmniejszenie kosztów zatrudnienia nowego pracownika nawet o 8.418,96 zł w pierwszych 6 miesiącach. Po okresie refundacji pracodawca powinien zatrudnić pracownika na kolejne 6 miesięcy.

Pracodawca uzyska również pomoc, jeżeli zdecyduje się na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego stanowiska pracy i zatrudnienie na nim osoby bezrobotnej. Przyznane wówczas przez PUP fundusze pracodawca może przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, urządzeń , sprzętu- potrzebnych do wykonywania pracy przez bezrobotnego. Na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy i zatrudnienie osoby bezrobotnej, pracodawca może otrzymać nawet 25.000,00 zł w formie refundacji poniesionych kosztów. Pracodawca, który chce otrzymać taką refundację, musi zobowiązać się, że przez okres 27 miesięcy utrzyma zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na refundowanym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać również dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej.

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego skierowanego przez Urząd pracy przysługuje przez okres:

*12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50-60 lat.

*24 miesięcy w przypadku bezrobotnych ,którzy ukończyli 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, a więc do kwoty 1.400 zł .

Pracodawcy są obowiązani do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania.

 

Staż to forma pomocy, która umożliwia osobie bezrobotnej nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych do wykonywania określonej pracy. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje stypendium, które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy- w wysokości 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych. Staż może trwać 3 miesiące a po tym okresie pracodawca zobowiązuje się zatrudnić stażystę na 3 miesiące na umowę o pracę przynajmniej na ½ etatu.

Pracodawca, który decyduje się na kształcenie osób u niego zatrudnionych albo na swoje dokształcanie, może uzyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS został wydzielony z Fundusz Pracy. Pieniądze te są przyznawane  przez PUP, z którym pracodawca współpracuje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej (realizacja dofinansowania wynagrodzenia osób 50+)- Anna Mucha, tel. 52 5590815, amucha@pup.tuchola.pl

Realizacją prac interwencyjnych i staży zajmuje się Jarosław Sobek, tel. 525590805.

Realizacją formy wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zajmuje się Anna Siniło, tel. 52 5590807.

Realizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego zajmuje się Katarzyna Sobiech, tel. 52 5590805.

 

Zachęcamy również do kontaktu z doradcami klienta w naszym PUP:

Ilona Pieczka – tel. 52 5590814

Marcin Remisz – tel. 52 5590814

Iwona Kapanka – tel. 52 5590816

Grażyna Klunder – tel. 52 5590816

Justyna Nadobna- tel. 52 5590818

 

W ramach  udzielamy nadal wsparcia w formie:

  1. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – dla określonych branż (nabór od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.)
  2. dofinansowania mikroprzedsiębiorcom , małym oraz średnim przedsiębiorcom wynagrodzeń pracowników;  dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy w ubiegłym roku nie wykorzystali dofinansowania przez okres 3 miesięcy (art. 15zzb),
  3. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy w ubiegłym roku nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zzc),
  4. pożyczek do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
  5. pożyczek do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej a także fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, parafii na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; dotyczy podmiotów ze spadkiem przychodów z działalności statutowej, którzy w ubiegłym roku nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zze),
  7. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawe i ich jednostki organizacyjne, o ile nie skorzystały z dofinansowania w 2020 r.(art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach instrumentów wymienionych w pkt. 2-7 można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  lub w postaci papierowej do urzędu (forma papierowa nie dotyczy wniosku o dotację – pkt 1)

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać pod adresem: tuchola.praca.gov.pl

ZAPRASZAMY!