Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje

                                                                       

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracyw Tucholi informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż według znowelizowanych przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:
L.p. Kod PKD Nazwa kodu
1. 47.41.Z sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.42.Z Sprzedażdetaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.43.Z sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4. 47.51.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.52.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6. 47.53.Z sprzedaż detaliczna dywanów, chodnikówi innych pokryć podłogowych oraz pokryć œściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7. 47.54.Z sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. 47.59.Z sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.64.Z sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10. 47.65.Z sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11. 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
12. 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
13. 47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14. 47.77.Z sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
15. 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
16. 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
17. 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
18. 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
19. 51.10.Z transport lotniczy pasażerski
20. 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
21. 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
22. 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
23. 55.30.Z pola kempingowe
24. 56.10.A restauracje
25. 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
26. 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering
27. 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
28. 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
29. 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
30. 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
31. 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
32. 59.14.Z projekcja filmów
33. 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
34. 74.20.Z działalność fotograficzna
35. 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnegoi sportowego
36. 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
37. 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
38. 79.11.A działalność agentów turystycznych
39. 79.12.Z działalność organizatorów turystyki
40. 79.90.A usługi w zakresie rezerwacji
41. 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
42. 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
43. 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy
44. 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne
45. 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa
46. 85.59.A nauka języków obcych
47. 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe
48. 86.10.Z działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
49. 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
50. 86.90.D działalność paramedyczna
51. 90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
52. 90.02.Z wspomaganie przedstawień
53. 90.04.Z artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy
54. 91.02.Z muzea
55. 93.11.Z działalność obiektów sportowych
56. 93.13.Z działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness
57. 93.19.Z pozostała działalność sportowa
58. 93.21.Z pozostała działalność sportowa
59. 93.29.A działalność pokojów zagadek
60. 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
61. 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
62. 96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
63. 96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
64. 96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej
65. 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

 

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub kwiecień 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. lub wrzesień 2020 r.

 

  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji – mogła być natomiast zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.

 

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

Ilość dotacji PKD
jednokrotna 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z,77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
dwukrotna 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

 

trzykrotna 47.71.Z, 47.72.Z

 

czterokrotna 91.02.Z

 

pięciokrotna 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z wzakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń wramach lecznictwa uzdrowiskowego, októrym mowa wart.2pkt1 ustawy zdnia 28lipca 2005r. olecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz ogminach uzdrowiskowych, lub realizowanej wtrybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje: 52 5590 815

 

Udzielamy nadal wsparcia w formie:

  1. dofinansowania mikroprzedsiębiorcom , małym oraz średnim przedsiębiorcom wynagrodzeń pracowników;  dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez okres 3 miesięcy (art. 15zzb),(tel. 52 5590 805);
  2. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zzc),(tel. 52 5590 805);
  3. pożyczek do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd), którzy nie skorzystali z pożyczki,(tel. 52 5590 815);
  4. pożyczek do 5.000 zł dla organizacji pozarządowych a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, parafii na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda), które nie skorzystały z pożyczki,(tel. 52 5590 815);
  5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; dotyczy podmiotów ze spadkiem przychodów z działalności statutowej, które nie wykorzystały dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zze),(tel. 52 5590 805);
  6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, o ile nie skorzystały z dofinansowania (art. 15zze2) (tel. 52 5590 805).

 

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach instrumentów wymienionych w pkt. 1-6 można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pllub w postaci papierowej do urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Zapraszamy!