Dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową- Podpisanie umów

W dniu 18.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów RPO i PROW. Dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową otrzymała również Gmina Lubiewo na projekt pn.: ,,Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie 9 przepompowni ścieków, które są w złym stanie technicznym i nadają się bezwzględnie do wymiany. Proponowane rozwiązania pozwalają na zastosowanie nowoczesnego monitoringu, pomp o zdecydowanie lepszych parametrach, co z kolei lepiej zabezpieczy tereny wokół przepompowni przed zalewaniem ściekami. Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, ochrona zdrowia mieszkańców, rozwój gminy. Całkowita wartość projektu to 423.915,49 zł, z czego 292.949,72 zł stanowi kwotę dofinansowania w ramach Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmuje 80% wartości inwestycji netto.